top of page
kartWEB.jpg

 

Hvordan setter vi spor i naturen?

Landkunst* på Magerøya. 

 

Gentle touch/Varsom berøring åpnet tirsdag 24. august 2021, kl. 1300. 

Kunsten er skapt av en medbrakt skiferstein, 24 x 12 x 4,5 cm, og en identisk "tvillingstein" støpt i glass, samt 12 tegninger gravert i medbrakte marmorplater, som hver måler 9 x 9 x 1 cm. 

Kunstverket strekker seg over 2 km fra veien til en høyde på et marmorfjell i Dukenområdet. Gentle touch/Varsom berøring er et samarbeid mellom billedkunstnerne Gunn Harbitz og Sigfrid Hernes.

 

Ide

Ideèn bak prosessen er å bevisstgjøre oss hvordan vi tenker om oss selv i naturen.

Naturen er oss mennesker i en annen form. I vestlig tankegang er vi eiere, og har rett til å utnytte den. I samisk tradisjon heter det at naturen/jorda eier oss. 

 

Valg av sted

Et vakkert og karakteristisk sted på Magerøya er Dukenområdet, hvor en lys grå fjellformasjon av dolomittmarmor er synlig på lang avstand. Gentle touch/Varsom berøring kan forstås som et smykke som beskytter området. 

Kunstverket representerer en motpol til de store sporene som settes i naturen i Finnmark og i resten av landet: veier, gruveavfall i sjøen, vindmøller, gigantiske el-master, fiskeoppdrettsanlegg, plast etc..

 

Et kunstverk med 10 års visningstid

Kunstverket framstår som beskjedne spor i naturen. Slik er det også et paradoks til stede i selve kunstverket; det setter spor samtidig som hensikten med kunstverket er å kritisk granske sporene som vi setter. De fjernes fra Magerøya når prosjektet er over, om 10 år.

Etter at kunsten er demontert vil det stå igjen 2 hull med diameter 0,5 cm i marmorfjellet som er spor etter skifersteinen og «tvillingsteinen». Etter hvert som marmoren forvitrer vil hullene bli grunnere og til sist forsvinne.

 

Prosessen

På Magerøya finnes alle hovedtyper av bergarter. I prosessen ble det klart at kunsten måtte bli et lite avtrykk som løfter bakken litt opp. Dette gjør at øyet vårt går dit, og slik blir grunnen mer synlig for oss.  Prosjektet hører til under landkunst. Dokumentasjon og omtale blir en del av et kunstnerisk virkefelt underveis og etter 10 år. 

 

*Landkunst (Land art) er betegnelse på en retning i moderne billedkunst som gjorde seg gjeldende fra slutten av 60-årene. Det er kunst som skapes av kunstnere, ute i naturen. Kunsten har begrenset varighet. Et annet ord for landkunst er stedskunst. Et viktig aspekt ved slike kunstverk er at kunsten blir utsatt for vær og vind og at prosessen blir dokumentert i form av fotografi og omtale. (kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia)

Text/Tekst_0,5cm i diameter

Geologi på Magerøya

NO

Magerøyas geologi er makeløs. På denne kontinentets nordligste utpost finnes alle hovedtyper av bergarter, de sedimentære, demagmatiske og de metamorfe (omdannede).

Samtidig gjør den sparsomme vegetasjon at geologien er lett tilgjengelig og godt synlig. Magerøya bærer stort preg av denkaledonske foldningen som dannet de fleste av Norges fjell.

Det er fem tydelige folder på denne lille øy. I forbindelse med foldningene er det oppstått flere sprekker i berggrunnen.

Sprekker som trenger inn mellom lagene i skifer og sandstein eller forserer seg gjennom kompakte dybdebergarter. Disse sprekkene er for det meste fylt ut av lyse kvartsrike bergarter,

men noen steder også av karbonatrike bergarter som dolomittmarmor. Fjelltoppene på Duken er en slik stor intrusjon avdolomittmarmor.

Geology on Magerøya

EN

The geology of the small island of Magerøya is remarkably diverse and comprises all the three main rock types: sedimentary,magmatic and metamorphic rocks.

The island’s lack of high vegetation also helps to make its geological riches accessible and highly visible.

Most Norwegian mountain formations were created by the Caledonian orogeny, which had a major impact on Magerøya as well.

Five distinct rock folds on Magerøya originated in the Caledonean orogeny. Along with the folding, several cracks have emergedbetween layers in sand stones and shales,

or have penetrated compact magmatic rocks. Such cracks mostly filled up with silicate-rich rock types, but also in places bycarbonate-rich rock types such as the dolomite marble.

The distinct mountain tops of Duken are made up of a large influx of dolomite marble.

Rødlisteplanter

NO

Rødlistede planter – Purpurkarse og Dvergarve

På og rundt Duksfjellet er det registrert to rødlistede plantearter. Purpurkarse har her sitt eneste kjente voksested i Europa. For begge arter gjelder at de er spesialiserte til å vokse i kalkgrus, og begge er arktiske arter.

Begge arter er fredede og enhver form for beskadigelse er forbudt.

Vil man bevege seg i området må man være varsom overfor vegetasjonen generelt og disse to planter spesielt.

Derfor anmodes besøkende om å behandle naturen med respekt, og eksempelvis

Følg merket sti

Gå i små grupper

Ikke slå leir i området

Ikke lage bål

Ikke plukke blomster, gress eller stein

Ikke medbringe hunder

Ikke forsøple

Protected plant species

EN

On and around the Duken mountain we find two protected plant species: the Purplish Braya and Low Sandworts.

It is the only known European habitat of the Purplish Braya. Both plants are highly specialized Arctic species that thrive oncalcium-rich gravel.

They are protected by law, and any kind of interference with them is prohibited.

Visitors to the area need to be heedful of the vegetation in general and these two flowers in particular.

Therefore, they are kindly requested to treat the surroundings with respect and

Stick to the marked path

Walk in small groups

Avoid camping

Avoid open fire

Not to pick flowers, grasses nor rocks

Not to take dogs with them

Not to leave any litter behind

Text/tekst_Rødlisteplanter
standard_Purpurkarse.jpg
Purpurkarse2.jpg

Dvergarve, (en. Low Sandworts) Arenia humifusa – Foto: Bård Haugsrud, Floragutt.comipsum

Purpurkarse, (en. Purblish Braya) Braya glabella ssp. Purpurasens – Foto: Store Norske Leksikon

Kunstprosjektet Gentle touch/Varsom berøring er godkjent av  Finnmark Fylkeskommune ved Fylkesmannen, Nordkapp kommune og Finnmarkseiendommen. 

Prosjektet er støttet av Nordnorsk kunstnersenter og Norsk kulturråd.

bottom of page